Sykkelbyen Bergen 2019

Nyheter

Sykkelbyen Bergen 2019

Det mangler ikke på visjoner for Sykkelbyen Bergen. Målet er at det skal være lett og naturlig å velge sykkel i byen vår. Så, hva kan vi vente oss av Bergen som sykkelby de neste årene?

Flere skal velge sykkel i Bergen, både i hverdagen og i fritiden. Det er en vedtatt politisk strategi. Målsetningen er at ti prosent av alle reiser i byen skal gjøres på sykkel.

Potensialet for flere syklister er særlig stort i de mest sentrale delene av Bergen og Bergensdalen sørover mot Fana og Ytrebygda. Analyser viser at 40 prosent av alle arbeidstakere i Bergen bor mindre enn 5 kilometer fra arbeidsplassen, og 70 prosent bor nærmere enn 10 kilometer. I tillegg viser data fra Meteorologisk institutt at Bergen faktisk har like gode forhold for sykling som de andre norske storbyene, med ett unntak: Oslo. Så hva må så til for at flere av oss skal sykle? God tilrettelegging, er det mange som svarer, og nettopp dette jobber kommunen, fylkeskommunen og Statens vegvesen med.

De viktigste tiltakene er bedre sykkelveier og gjennomgående veier fra bydel til bydel, innom sentrum. Det betyr sykkelvennlig underlag og traseer adskilt fra trafikken. Og det betyr bysykler til de som vil leie sykkel, eller tilstrekkelig med sykkelparkering for de som bruker egen.

 

Mye er gjort allerede, men en del gjenstår. Sykkelstrategien for Bergen 2010-2019 legger opp til et helhetlig sykkelvegnett bestående av hovedruter og bydelsruter, og følges opp av en 4-årig handlingsplan. Hovedrutenettet skal være ferdig utbygd innen 2019. Byrådet i Bergen har også presentert en byrådsplattform med prioriterte tiltak for tilrettelegging for sykkel. Den ser slik ut:

1) Byrådet vil jobbe for raskere utbygging av gang- og sykkelveier i kommunen.
2) Gjennomgående sykkelveier i sentrum skal prioriteres
3) Hensynet til syklister går foran hensynet til biltrafikken i utbygging og utbedring av veinettet.
4) Gang- og sykkelvei må være adskilte for å unngå konflikter mellom gående og syklende.
5) Ved bygging av ny vei og ny bybanetrasé skal det parallelt bygges sykkeltrasé.
6) Når brosteinsgater etableres, rustes opp eller tilbakeføres, skal det legges sykkelvennlig brostein i deler av gaten.
7) Byrådet vil legge frem en ordning med bysykler etter modell fra andre byer i Europa.
8) Fra Fyllingsdalen og Åsane bør det bygges sykkeltunneler i tilknytning til bybaneutbyggingen.
9) Når det bygges nye skoler, barnehager, arbeidsplasser og boligområder, skal det stilles krav om sykkelparkering under tak.

Sykkelkart hovedrutenett Bergen 2016

Selv om andelen syklister i Bergen stiger jevnt og trutt, skal Bergen kommune, fylkeskommunen og Statens vegvesen fortsette å tilrettelegge for at enda flere velger sykkelen fremover.