Bergens sykkelstrategi

Bergens sykkelstrategi

Sykkelstrategien har følgende hovedmål:

  • I Bergen skal det være attraktivt og trygt å sykle for alle
  • Innen 2019 skal sykkelandelen i Bergen øke til minst 10 % av alle reiser
  • Hovedvegnettet for sykkel skal være ferdig utbygd innen 2019

Sykkelstrategien legger opp til et helhetlig sykkelvegnett bestående av hovedruter (hovedrutenett) og bydelsruter og følges opp av en 4-årig handlingsplan.

Sykkelstrategi for Bergen 2010 – 2019 ble vedtatt av bystyret 26.april 2010.

Handlingsplanen er en konkretisering av Sykkelstrategien og bystyrets vedtak.

Høsten 2013 fikk Bergen egen sykkelsjef, Einar Johan Grieg, ansatt i klimaseksjonen i Bergen kommune.

I perioden 2010-2013 ble det bygget ca 17 kilometer sykkelveg (inkludert riksveg) i Bergen.

 

Aktuelle lenker:

 

Bergen er en del av Sykkelbynettverket.